06 53 202 787
ELKE DAG BEREIKBAAR TOT 18:00U

Algemene Voorwaarden


Zin in een Feestje werkt volgens onderstaande algemene voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 561 266 46

 • Onder verhuurder wordt verstaan de organisatie “Zin in een Feestje”.
 • Onder huurder wordt verstaan ondergetekende:

Ondergetekende (huurder) verklaart hierbij op te treden namens de gehele door hem/haar gereserveerde groep, onderstaande voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan:

 • Huurder verklaart dat alle personen uit de door hem gereserveerde groep beschikken over een geldig rijbewijs en dat zij bevoegd zijn het desbetreffende voertuig te besturen (alle chauffeurs bij huur 2CV, fun buggy of solex ) of bromfietsrijbewijs  (bij huur solex).
 • Het maximale toelaatbare gewicht voor de solexen, funbuggy’s  en tandems/chopperbikes  is 100 kg  (p.p.) Houdt u hiermee rekening om schade te voorkomen.
 • Huurder zal de aanwijzingen van de begeleiding te allen tijde opvolgen en niet afwijken van de aangegeven route.
 • Voor en tijdens de 2CV-, solex- , funbuggy-  of  tandem/chopperbike-tour wordt er geen alcoholische drank genuttigd.  Alle schade veroorzaakt door het gebruik van alcohol is voor rekening van de huurder.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle schade ten gevolge van diefstal alsmede alle overige schade (voor zover niet door de verzekering gedekt) hoe ook genaamd en hoe ook veroorzaakt aan de gehuurde 2CV,  solex, funbuggy of tandem/chopperbike, ongeacht of deze het gevolg is van schuld van de huurder of van derden. Onderlinge schade veroorzaakt door de berijders van de verhuurde solexen is uitdrukkelijk uitgesloten door de verzekering. De huurder zal de hieruit voortvloeiende kosten van herstel alsmede de kosten van vervanging, waaronder die van beschadigde onderdelen, aan verhuurder vergoeden.
 • Schade aan motor en/of onderdelen welke te wijten is aan achterstallig onderhoud komt voor rekening van de verhuurder.
 • Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om de gehuurde 2CV, solex, funbuggy of tandem/chopperbike naar vermeend misbruik in te nemen zonder restitutie van huurpenningen.
 • Bij diefstal tijdens de huurperiode is de huurder aansprakelijk voor de vervangingswaarde.
 • De huurder draagt ten volle de wettelijke aansprakelijkheid voor alle schade (voor zover niet door de verzekering gedekt,  onderlinge schade veroorzaakt door de berijders van de verhuurde solexen is uitdrukkelijk uitgesloten door de verzekering)  welke door of vanwege de huurder met de gehuurde 2CV, solex, funbuggy of tandem/chopperbike  aan zichzelf of aan derden wordt toegebracht en zal verhuurder daarvoor vrijwaren. Dit geldt tevens voor schade aan kledingstukken en/of andere persoonlijke goederen (zoals mobiele telefoons, camera’s enz).
 • Eventuele boetes n.a.v. verkeersovertredingen zijn voor rekening van huurder.
 • Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde 2CV, solex,  funbuggy of tandem/chopperbike aan derden in onderhuur of gebruik af te staan ofwel de huurrechten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. Bij een vroegtijdige terugbezorging, blijft de volle huur gelden.
 • Naast het eerbiedigen van de verkeersregels en het plaatselijk geldende politiereglement is het streng verboden:
  • De trottoirbanden op en af te rijden.
  • Met de 2CV,solexen, funbuggy’’s of tandems/chopperbikes tijdens de tourtocht tegen elkaar aan te botsen. 
  • Meerdere personen te vervoeren dan 1 per solex/chopperbike , 2 per tandem  en funbuggy en 4 per 2CV.
 • Deelname aan al onze (buiten)activiteiten zoals wandel tochten, GPS tochten, vier-zeskampen en tandem-solex-2CV-funbuggy tochten, activiteiten op locaties van derden zoals o.a. de fietstrein, jeu de boules, kleiduifschieten is altijd geheel op eigen risico. Zin in een Feestje kan niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten. Dit geld voor alle activiteiten, zowel die door Zinineenfeestje zelf georganiseerd op/vanuit eigen locatie, als die activiteiten waarvoor zij heeft bemiddeld en welke op locaties van derden plaatsvinden.
 • In een situatie van overmacht  (b.v. slecht weer) behouden wij ons het recht voor om het programma te wijzigen en/of te onderbreken. Wij behouden ons eveneens het recht voor om mensen die zich niet aan de regels houden te weigeren c.q. het programma te onderbreken. In dit geval wordt er geen geld gerestitueerd.